Català /// Español /// English /// Français
RESERVES / RESERVAS / BOOKING: 93 315 23 54, anticteatre@anticteatre.com
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// MARÇ /// MARZO /// MARCH →

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// ABRIL /// APRIL →

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// MAIG /// MAYO /// MAY →

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// CICLES /// CICLOS /// CYCLES →

QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL →

MEMÒRIA ECONÒMICA / MEMÒRIA D’ACTIVITATS - 2011 & 2010 /// CAT /// ESP →

ANTIC VIDEO CANAL →

ESPECTACLES EN GIRA  ///  ESPECTÁCULOS EN GIRA  ///  SHOWS ON TOUR  ///  SPECTACLES EN TOURNÉE

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// MARÇ /// MARZO /// MARCH →

★ 26-29 Març  26-29 Marzo 26-29 March


THEATER BEAST


"Project CRAVE
– a performance lecture"ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 90 min

Performance lecture

HORARIS
DIJOUS, DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

10 euros

HORARIOS
JUEVES, VIERNES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

10 euros

SCHEDULES
THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

10 euros

HORAIRES
JEUDI, VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

10 euros


Performers: Eja Due, Eva Isolde Balzer, Maria Stoyanova
Consultor artístic: Henrik Vestergaard Friis
Dissenyador visual: Camilla Calundann Rehder
Artista visual: Johan Ask Pape
Disseny de so: Lasse Munk
Manager tècnic: Mads Malmskov
Suport Tècnic: Tony Alonso
Consultor en recerca: Niels Kuhdal
Producció: Sarah Sarina Rommedahl

Amb el suport de Danish Arts Foundation

teaterbaest.dk →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Existeixen moltes posicions i opinions en l’immens i complicat tema del treball sexual. Ho podem veure en els discursos actuals altament polaritzats, en la legislació i els debats mediàtics en tota Europa. Però, què és en realitat? Quina és la realitat del treball sexual? Què és el que realment sabem de la vida d’un/a treballador/a sexual?
Amb aquesta conferència-performàtica aprofundirem en el tema i descobrirem algunes de les moltes veritats sobre el treball sexual i els seus treballadors. Et confrontarem amb la teva pròpia veritat i opinió sobre el tema.
El projecte és un procés d’investigació en curs, on tu hi podràs contribuir. Els facilitadors són els tres ponents, cada un amb la seva pròpia visió individual sobre el treball sexual. No pretenem conèixer les respostes, però junts podrem il·luminar algunes de les moltes veritats individuals.

The Crave project és una col·laboració entre la Danish Theater Beast, companyia fundada per Eja Due, l'artista alemanya Eva Isolde Balzer i l'artista búlgara resident a Barcelona Maria Stoyanova.
L’objectiu de “Theater Beast” és fer visibles, mitjançant formes d’interacció amb l’audiència, les diferents facetes de l’ésser humà contemporani i els diferents aspectes de la societat que insconscientment ens controlen.
Els artistes han estat seleccionats per les seves capacitats individuals en crear material artístic a partir de temàtiques socio-polítiques i per la seva àmplia experiència en el gènere human-specific i altres formes interactives de teatre. Juntament amb l’aspecte internacional, les seves experiències artístiques interdisciplinàries facilitaran la comprensió en la matèria més enllà dels prejudicis existens dins les fronteres de cada país.

Existen muchas posiciones y opiniones en el inmenso y complicado tema que es el trabajo sexual. Lo podemos ver en los discursos actuales altamente polarizados, en la legislación y en los debates mediáticos en toda Europa. Pero ¿qué es en realidad? ¿Cuál es la realidad del trabajo sexual? ¿Qué es lo que realmente sabemos de la vida de un/a trabajador/a sexual?
Con esta conferencia-performática profundizamos en el tema y descubrimos algunas de las muchas verdades sobre el trabajo sexual y sus trabajadores. Te confrontaremos con tu propia verdad y opinión sobre el tema.
El proyecto es un proceso de investigación en curso, donde tu podrás contribuir. Los facilitadores son nuestros tres ponentes, cada uno con su propia visión individual sobre el trabajo sexual. No pretendemos conocer las respuestas, pero juntos podemos iluminar algunas de las muchas verdades individuales.

The Crave project es una colaboración entre la Danish Theater Beast, compañía fundada por Eja Due, la artista alemana Eva Isolde Balzer y la artista búlgara residente en Barcelona Maria Stoyanova.
El objetivo de "Theater Beast" es hacer visibles, mediante diferentes formas de interacción con la audiencia, las diferentes facetas del ser humano contemporáneo y los distintos aspectos de la sociedad que inconscientemente nos controlan.
Los artistas han sido seleccionados por sus capacidades individuales en crear material artístico a partir de temáticas socio-políticas y por su amplia experiencia en human specific y otras formas interactivas de teatro. Junto al aspecto internacional, sus experiencias artísticas interdisciplinarias facilitarán la comprensión en la materia más allá de los prejuicios existentes dentro de las fronteras de cada país.

There are many different positions and opinions on the immense and complicated subject of sexwork. We see this in ongoing and highly polarised discussions, legislation and media debates all over Europe. But what is it really about? What is the reality of sexwork?
What do we really know about the life of a sexworker? In this Performance Lecture we delve into the subject and uncover some of the many truths about sexwork and sexworkers. We will confront you with your truth and opinion on the subject.
The project is an ongoing research process, to which you will contribute. The facilitators are our three lecturers, who each have their own individual take on sexwork. We do not claim to know the answers, but together we can shed light on some of the many individual truths.

The Crave project is a collaboration between Danish Theater Beast founded by Eja Due, German performer Eva Isolde Balzer and Bulgarian performer Maria Stoyonova, who is based in Barcelona.
The purpose of Theater Beast is to make visible, by means of interactions with the audience, the different facets of contemporary human beings and the aspects of society that unconsciously control us.
The performers have been selected for their individual abilities in creating artistic material from socio-political subjects, and their extended experience in interactive and human specific theatre forms. Added to the international aspect, their interdisciplinary experiences will raise the understanding of the subject beyond the preconceptions existing within each country’s borders.


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// ABRIL /// APRIL →

★ 6 Abril  6 April


FLUXCLUBProjecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening & discussionHORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit
Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org

CALENDARI SESIONS:
20 Abril // 4 i 18 Maig // 1 i 15 de Juny

[+] Info Cicle Flux Club →

 

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Sisena temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo amb una periodicitat quinzenal que pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival.
FLUX CLUB acull tot tipus de sessions amb projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts, temàtiques, dedicades a gèneres com la videodansa i la videopoesia, o col·lectives dedicades a autors emergents.
FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

Habitual Video Team és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius principals la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació: www.habitualvideoteam.org.
Una branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX: www.fluxfestival.org.
Una altra branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. A partir del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual de més de 1.000 gravacions en un arxiu videogràfic on line d'accés públic: www.summa-hvt.org.

Sexta temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo con una periodicidad quincenal que pretende reflejar la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo de autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival.
FLUX CLUB acoge todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrecen al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Pueden ser tanto sesiones monográficas de autores reconocidos, como temáticas colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza.
FLUX CLUBes un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

Habitual Video Team es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos principales la promoción de todo tipo de actividades relacionadas con las artes audiovisuales y concretamente con la videocreación: www.habitualvideoteam.org.
Una rama de sus actividades es la organización de festivales, ciclos y muestras de vídeo, como el festival de vídeo de autor FLUX: www.fluxfestival.org.
Otra rama fundamental de su trabajo es la documentación videográfica (grabación y edición) de eventos culturales generalmente de pequeño formato como conciertos, poesía, performances o espectáculos teatrales. A partir de 2012, pone en marcha el proyecto SUMMA, con el fin de convertir este patrimonio audiovisual de más de 1.000 grabaciones en un archivo videográfico on line de acceso público: www.summa-hvt.org.

The sixth season of FLUX CLUB is here: a fortnightly video club that reflects the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself.
FLUX CLUB includes all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographic by well-known directors to specific themes, from groups of up-and-coming authors to students; they may cover video poetry or video dance.
FLUX CLUB is a space for the dissemination of video creation in the city of Barcelona.

Habitual Video Team is a non-profit association whose main objectives are to promote activities related to visual arts and specifically video art: www.habitualvideoteam.org.
A fundamental area of their work is the organization of festivals, cycles and video shows, such as the FLUX Video Auteur Festival: www.fluxfestival.org.
Another branch of Habitual Video Team’s activities is video documentation (recording and editing) of mainly small format cultural events such as concerts, poetry, performances or theatre shows. It has a video archive of over 1.000 recordings. In 2012 they launched the SUMMA project with the aim of converting this audiovisual heritage into a non-profit online video archive: www.summa-hvt.org.


★ 9-12 Abril  9-12 April


ROMAIN CHAT
& QUIM VILAGRAN


"El otro"


durada / duración / duration / durée: 50 min

nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new body languages

HORARIS
DIJOUS, DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

8 euros

HORARIOS
JUEVES, VIERNES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

8 euros

SCHEDULES
THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

8 euros

HORAIRES
JEUDI, VENDREDI et SAMEDI: 21:00 DIMANCHE: 20:00

8 euros


Creació, interpretació i textos: Romain Chat i Quim Vilagran

Amb el suport de: Centre Cívic de la Barceloneta i NunArt Creacions Contemporànies
Agraïments: G.R.U.A. (Grup de Recerca d’Universos Artístics)

Co-producció: Antic Teatre / Adriantic

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

El otro reflexiona sobre la identitat de dos homes que viatgen junts, un recorregut simètric i aleatori de possibilitats. Instints, creences i l’atzar defineixen la seva forma de veure la realitat, una transcripció del seu entorn. Un llenguatge de moviment i text; visual i sonor. Una composició real, neta i subtil, però a la vegada bruta, lletja i absurda, que s’allunya del virtuosisme de l’intèrpret i s’acosta a la singularitat de l’espectador.
Un fragment de la peça en procés d’investigació El otro (versión suecada), va ser premiat pel públic en el Caravana de Tràilers organitzat per GRUA en el marc del GREC Festival Barcelona (Antic Teatre, 2014).

Romain Chat (Lyon, 1980)
Artista escènic i químic. Format en dansa contemporània i arts escèniques a Barcelona (varis espais) i Viena (ImpulsTanz Festival). S'interessa i investiga des de fa uns anys la dansa-improvisació, la performance i la biomecànica del cos.

Quim Vilagran (Girona, 1978)
Intèrpret, creador i biòleg. S’inicia en art dramàtic i es forma en dansa contemporània en diferents espais de creació a Barcelona. S’interessa pel llenguatge del cos, la dramatúrgia, l’escenografía i la creació visual. Investiga la creació escènica a partir de l’analogia entre la vida animal i humana.

El otro reflexiona sobre la identidad de dos hombres que viajan juntos, un recorrido simétrico y aleatorio de posibilidades. Instintos, creencias y el azar definen su forma de ver la realidad, una transcripción de su entorno. Un lenguaje de movimiento y texto; visual y sonoro. Una composición real, limpia y sutil, pero a la vez sucia, fea y absurda, que se aleja del virtuosismo del intérprete y se acerca a la singularidad del espectador.
Un fragmento de la pieza en proceso de investigación El otro (versión suecada), fue premiado por el público en el Caravana de Tràilers organizado por GRUA en el GREC Festival Barcelona (Antic Teatre, 2014).

Romain Chat (Lyon, 1980)
Artista escénico y químico. Formado en danza contemporánea y artes escénicas en Barcelona (varios espacios) y Viena (ImpulsTanz Festival). Se interesa e investiga desde hace unos años la danza-improvisación, la performance y la biomecánica del cuerpo.

Quim Vilagran (Girona, 1978)
Intérprete, creador y biólogo. Se inicia en arte dramático y se forma en danza contemporánea en distintos espacios de creación en Barcelona. Se interesa por el lenguaje del cuerpo, la dramaturgia, la escenografía y la creación visual. Investiga la creación escénica a partir de la analogía entre la vida animal y humana.

El otro reflects on the identity of two men traveling together, a symmetrical and random journey full of possibilities. Their instincts, their beliefs and chance define their way of seeing reality, which is a transcription of their environment. A language of movement and text; visual and aural. A composition that is real, clean and subtle, but also dirty, ugly and absurd; that moves away from the performer's virtuosity and towards the viewer's singularity.
A fragment of the piece during its creation process, El otro (Sweded version), won the audience award at the Caravana de Tràilers organised by GRUA during the GREC Festival Barcelona (Antic Teatre, 2014).

Romain Chat (Lyon, 1980)
Dancer, performance artist and chemist, he studied contemporary dance and performing arts in Barcelona (various spaces) and Vienna (ImpulsTanz Festival). His interests have led him to research movement improvisation, performance art and body biomechanics for many years.
Quim Vilagran (Girona, 1978)
Performer, choreographer and biologist, he was initiated into dramatic arts and trained in contemporary dance at various artistic spaces in Barcelona. His interest in body language, dramaturgy, scenography and visual creation has taken him to research stage creation from the analogy between animal and human life.


★ 14-16 Abril  14-16 April


CRISTI GARBO, DIANA GADISH, FANNY GIRAUD & JULLIE BOUCHER


"Cabaret Definitivo"


ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 90 min

Clown Cabaret

HORARIS
DIMARTS, DIMECRES i DIJOUS: 21:00

10 euros

HORARIOS
MARTES, MIERCOLES y JUEVES: 21:00

10 euros

SCHEDULES
TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY: 21:00

10 euros

HORAIRES
MARDI, MERCREDI et JEUDI: 21:00

10 euros


Intèrprets i creadores: Fanny Giraud, Criti Garbo, Diana Gadish, Julie Boucher

cristigarbo.wix.com/cristigarbo →

www.laspolis.com →

www.dianagadish.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Què és un cabaret al segle XXI? Nosaltres hem trobat la resposta definitiva. El que busques, ho tenim. Ens hem reunit quatre personalitats del Cabaret de tots els temps i estils . Després d'una llarga , profunda i lleugera investigació, hem trobat el que necessita el públic d'ahir, d'avui i de demà. Hem trobat el Cabaret Definitiu.

Quatre artistes establertes a Catalunya i França amb una recerca comú: generar el riure a través del clown.
Cristi Garbo, gairebé cinquantona, no sap quan va començar i per què, però aquí segueix, fins que rellisqui amb un plàtan o alguna cosa així .
Diana Gadish, va voler començar amb la dansa i es va adonar que era molt cansat, va seguir pel clown, adonant-se ràpidament que tampoc és tan fàcil; ara vol aprofitar els seus estudis de Belles Arts per fusionar pintura amb clown i així li va.
Fanny Giraud sempre va voler fer-ho tot, però es va quedar al voler.
Julie Boucher és de Toulouse.

Qué es un cabaret en el siglo XXI? Nosotras hemos encontrado la respuesta definitiva. Lo que buscas, lo tenemos. Nos hemos reunido cuatro personalidades del Cabaret de todos los tiempos y estilos. Después de una larga, profunda y ligera investigación, hemos encontrado lo que necesita el público de ayer, hoy y mañana. Hemos encontrado el Cabaret Definitivo.

Cuatro artistas afincadas en Cataluña y Francia con una búsqueda común: generar la risa a través del clown.
Cristi Garbo, casi cincuentona, no sabe cuando empezó y porqué, pero ahí sigue, hasta que se resbale con un plátano o algo así.
Diana Gadish, quiso empezar con la danza y se dió cuenta que era muy cansado, siguió por el clown, realizandose rápidamente que tampoco es tan fàcil; ahora quiere aprovechar sus estudios de Bellas Artes para fusionar pintura con clown, y así le va.
Fanny Giraud siempre quiso hacerlo todo, pero se quedó en el querer.
Julie Boucher es de Toulouse.

What’s a cabaret in the 21st century like? We’ve found the definitive answer. Whatever you’re looking for, we have it. We, four Cabaret personalities of all eras and styles, have met for this special occasion. After a long, deep and light research, we’ve found what the audience of yesterday, today and tomorrow needs. We’ve found the Ultimate Cabaret.

Four artists based in Catalonia and France with a common life quest: how to generate laughter through clown.
Cristi Garbo, almost fifty, no longer knows when or why she began being a clown, but there she’ll continue until she slips on a banana skin or something like that.
Diana Gadish started out with dance and realised that it was very tiring; then she decided to do clown, but soon she realised that that wasn't so easy either. Now, using her early Fine Art studies, she’s considering combining clown and painting.
Fanny Giraud always wanted to do everything, and still does.
Julie Boucher is from Toulouse.


★ 19 Abril  19 April


CIRC TEATRE MODERN


"Exúvia"


durada / duración / duration / durée: 60 min

nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new body languages

HORARIS
DIUMENGE: 19:00 i 20:30

8 euros

HORARIOS
DOMINGO: 19:00 y 20:30

8 euros

SCHEDULES
SUNDAY: 19:00 & 20:30

8 euros

HORAIRES
DIMANCHE: 19:00 et 20:30

8 eurosEn pista: Johnny Torres
Assistència en creació: Joan Català
Fotografies: Oscar de paz
Vestuari: Anna Diaz
Fusteria: Quim Batlló
Acastillatge: Benet Jofre

circteatremodern.blogspot.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Exúvia 100% circ sense circ.
Satisfer la curiositat, tornar a jugar, recordar que el món s'ha de descobrir en viu, mirar uns ulls, donar la mà, embolicar-se en un exercici no preparat, convocar el risc d'atrevir-se, de formar part d'un ritual sense maquillatges, ni llums, ni colors, ni músiques. Una cosa crua, viva, que no se sap ben be fins on pot arribar.
I marxar.
Reprendre la ruta amb la sensació d'haver deixat quelcom enrere.
Però que no és la cartera, ni l'abric, ni les claus.
Exúvia són uns moments per a retrobar-nos i estimar el no sentit. Una petita oportunitat a l'oportunitat.

Exúvia: Pell, exosquelet, cutícula o cobertura exterior abandonada pels artròpodes (insectes, crustacis o aràcnids) després de la muda.

Circ Teatre Modern és una infinita reinterpretació de l'espai circular.
Una celebració íntima de circ feta d'accions deslliurades de tot compromís de traducció immediat.
Una experiència escènica viva on la raó feliçment ha deixat d'imposar-se.
El circ en cru és l'instrument per explicar múltiples històries que parlen de circ i que ens ensenyen altres possibilitats de mirar el món.
I en aquest cercle, preferint el fràgil equilibri que s'estableix en espais reduïts, segueixo rodant amb el desig que el públic se senti representat.
Que visqui, formi part i sigui la representació.

Exúvia 100% circo sin circo.
Satisfacer la curiosidad, volver a jugar, recordar que el mundo se tiene que descubrir en vivo, mirar unos ojos, dar la mano, enredarse en un ejercicio no preparado, convocar el riesgo de atreverse, de formar parte de un ritual sin maquillajes, ni luces, ni colores, ni músicas.
Una cosa cruda, viva, que no se sabe bien bien hasta puede llegar.
Y marchar.
Retomar la ruta con la sensación de haber dejado cualquier cosa atrás.
Pero que no es la cartera, ni el abrigo, ni las llaves.
Exúvia son unos momentos para reencontrarnos y querer el no sentido. Una pequeña oportunidad a la oportunidad.

Exúvia: Piel, exoesqueleto, cutícula o cobertura exterior abandonada por los artrópodos (insectos, crustacios o arácnidos) después de la muda.

Circo Teatro Moderno es una infinita reinterpretación del espacio circular.
Una celebaración íntima de circo hecha de acciones desligadas de todo compromiso de traducción inmediato.
Una experiencia escénica viva donde la razón felizmente ha dejado de imponerse.
El circo en crudo es el instrumento para aplicar múltiples historias que hablan de circo y que nos enseñan otras posibilidades de mirar el mundo.
Y en este círculo, prefiriendo el frágil equilibrio qu se establece en espacios reducidos, sigo rodando con el deseo que el público se sienta representado.
Que viva, forme parte y sea la creación.


★ 20 Abril  20 April


FLUXCLUBProjecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening & discussion


HORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit
Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org

CALENDARI SESIONS:
4 i 18 Maig // 1 i 15 de Juny

[+] Info Cicle Flux Club →

 

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Sisena temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo amb una periodicitat quinzenal que pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival.
FLUX CLUB acull tot tipus de sessions amb projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts, temàtiques, dedicades a gèneres com la videodansa i la videopoesia, o col·lectives dedicades a autors emergents.
FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

Habitual Video Team és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius principals la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació: www.habitualvideoteam.org.
Una branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX: www.fluxfestival.org.
Una altra branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. A partir del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual de més de 1.000 gravacions en un arxiu videogràfic on line d'accés públic: www.summa-hvt.org.

Sexta temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo con una periodicidad quincenal que pretende reflejar la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo de autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival.
FLUX CLUB acoge todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrecen al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Pueden ser tanto sesiones monográficas de autores reconocidos, como temáticas colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza.
FLUX CLUBes un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

Habitual Video Team es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos principales la promoción de todo tipo de actividades relacionadas con las artes audiovisuales y concretamente con la videocreación: www.habitualvideoteam.org.
Una rama de sus actividades es la organización de festivales, ciclos y muestras de vídeo, como el festival de vídeo de autor FLUX: www.fluxfestival.org.
Otra rama fundamental de su trabajo es la documentación videográfica (grabación y edición) de eventos culturales generalmente de pequeño formato como conciertos, poesía, performances o espectáculos teatrales. A partir de 2012, pone en marcha el proyecto SUMMA, con el fin de convertir este patrimonio audiovisual de más de 1.000 grabaciones en un archivo videográfico on line de acceso público: www.summa-hvt.org.

The sixth season of FLUX CLUB is here: a fortnightly video club that reflects the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself.
FLUX CLUB includes all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographic by well-known directors to specific themes, from groups of up-and-coming authors to students; they may cover video poetry or video dance.
FLUX CLUB is a space for the dissemination of video creation in the city of Barcelona.

Habitual Video Team is a non-profit association whose main objectives are to promote activities related to visual arts and specifically video art: www.habitualvideoteam.org.
A fundamental area of their work is the organization of festivals, cycles and video shows, such as the FLUX Video Auteur Festival: www.fluxfestival.org.
Another branch of Habitual Video Team’s activities is video documentation (recording and editing) of mainly small format cultural events such as concerts, poetry, performances or theatre shows. It has a video archive of over 1.000 recordings. In 2012 they launched the SUMMA project with the aim of converting this audiovisual heritage into a non-profit online video archive: www.summa-hvt.org.


★ 24-26 Abril  24-26 April


HELENA LIZARI


"El baile no acaba aquí"


ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 90 min

nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new body languages

HORARIS
DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

8 euros

HORARIOS
VIERNES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

8 euros

SCHEDULES
FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

8 euros

HORAIRES
VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

8 euros


Creació, direcció i interpretació: Helena Lizari

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

El ball no acaba aquí és una peça de teatre físic on una vida ens explica coses sobre el cos que habita.
Les aventures que va experimentant aquest cos estan a l'abast de qualsevol persona: un refredat, pujar als arbres, boxejar, ballar, l’amor, degustar un cafè, l’angoixa, la paternitat, badallar, oblits, un dit trencat, la por, un record...
Aventures que succeeixen a un territori tan proper, tan limítrof com les fronteres de la pell.
El personatge narra mitjançant el seu cos, reflexiona en veu alta. Un cos que desconfia d’una imaginació que al mateix temps desconfia del cos.
Un cos que es pregunta successivament si l’ànima estarà als muscles, als òrgans, als ossos. Un cos que aprèn a dominar la por a mesura que aprèn a aprendre.

Helena Lizari
Creadora independent, desenvolupa gran part de la seva trajectòria a Amsterdam, on treballa amb diverses companyies (entre altres amb Peter Greenaway), i comença a crear el seu propi treball.
Ara a Barcelona, continua la seva recerca d’un llenguatge personal, partint del cos com eina de comunicació i transmissor a través de tot tipus de llenguatges o disciplines.
Als últims anys s’enfoca en la presencia de l’intèrpret a l'instant de la improvisació, col·laborant amb Carlos Isastinsky i Fernando Pelliccioli.
També col·labora amb Ana Eulate a espectacles familiars, que combina impartint cursos i talleres per a públic de totes les edats.

El baile no acaba aquí es una pieza de teatro físico donde una vida nos va contado cosas sobre el cuerpo en el que habita.
Las aventuras que va experimentando este cuerpo están al alcance de cualquiera: un resfriado, trepar a los árboles, boxear, bailar, el amor, saborear un café, la angustia, la paternidad, bostezar, olvidos, un dedo roto, el miedo, un recuerdo…
Aventuras que suceden en un territorio tan cercano, tan limítrofe como las fronteras de la piel.
La narración se hace a través del cuerpo que reflexiona en voz alta, que desconfía de la imaginación y ésta a su vez, desconfía del cuerpo.
Un cuerpo que se pregunta sucesivamente si el alma no estará en los músculos, en los órganos, en los huesos. Un cuerpo que aprende a dominar el miedo a medida que aprende a aprender.

Helena Lizari
Creadora independiente, desarrolla gran parte de su trayectoria en Amsterdam, donde trabaja con diversas compañías, (entre otros con Peter Greenaway), y comienza a crear su propio trabajo.
Ahora en Barcelona, continúa su búsqueda de un lenguaje personal, partiendo del cuerpo como instrumento de comunicación y transmisor a través de todo tipo de lenguajes o disciplinas.
En los últimos años se enfoca en la presencia del intérprete en el instante de la improvisación, colaborando con Carlos Osastinsky y Fernando Pelliccioli.
También colabora con Ana Eulate en espectáculos familiares, que combina impartiendo cursos y talleres para público de todas las edades.

El baile no acaba aquí (The dance doesn’t end here) is a piece of physical theatre in which a life tells us things about the body it inhabits.
The adventures this body experiences are available to anyone: a cold, tree climbing, boxing, dancing, love, sipping coffee, distress, parenting, yawning, forgetfulness, a broken finger, fear, a memory…
Adventures that take place in a territory as close and as recognisable as the borders of skin.
The story is told through the body, which thinks aloud, and which distrusts the imagination, which in turn distrusts the body. A body that questions itself as to whether the soul lies in the muscles, or the organs, or the bones. A body that learns to overcome fear as it learns to learn.

Helena Lizari
An independent dance-theatre maker, she has developed much of her career in Amsterdam working with various companies (including director Peter Greenaway), and creating her own work.
Now in Barcelona, she continues to search for a personal language based on the body as an instrument of communication and transmitter across all kinds of languages and disciplines.
In her latest works she has focused on the presence of the performer at the instant of improvisation, working with Carlos Osastinsky and Fernando Pelliccioli.
She also collaborates with Ana Eulate in family performances , combining teaching courses and workshops for people of all ages.


★ 26 Abril  26 April


CARLES LÓPEZ


Taller de Reactable
"Fer Música jugant"durada / duración / duration / durée: 60 min

Noves Tecnologies
Nuevas Tecnologías
New Technologies

HORARIS
DIUMENGE: 12:00

0 euros (menors d'1 any)
6 euros (adults)


HORARIOS
DOMINGO: 12:00

0 euros (menores de 1 año)
6 euros (adultos)


SCHEDULES
SUNDAY: 12:00

0 euros (under 1 year)
6 euros (adults)


HORAIRES
DIMANCHE: 12:00

0 euros (moins de 1 an)
6 euros (adultes)
Monitor/Performer - Carles López

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Taller de Reactable per nens,una forma de descobrir la música electrònica didàctica i divertida, fent servir el Reactable,un instrument electrònic intuïtiu,a més de divertit… descubreix el que es un sampler, sintetitzador o els efectes jugant.

Carles Lopéz
Nascut a Barcelona,ha actuat a tot tipus de events,festivals i clubs a mes de 40 paisos,tambe a treballat amb companyies de dança i teatre (Sol Pico Cia de Dança,La Fura Dels Baus o Sergi Faustino,d'entre altres),o fet musica per video o cinema.(Alejandro Gonzalez Iñarritu o el col.lectiu ET d'entre d'altres) Desde el 2007 forma part de Reactable Systems fent les demos arreu del mon,de la mateixa forma que ha col.laborat en el desenvolupament de SamplR,una eina revolucionaria,per fer musica amb l'Ipad.

Taller de Reactable para niños,una forma de descubrir la música electrónica didáctica y divertida,usando el Reactable,un instrumento electrónico intuitivo,ademas de divertido,descubre lo que es un sampler,sintetizador o efectos jugando.

Carles Lopéz
Nacido en Barcelona,ha actuado en todo tipo de eventos,festivales i clubs en mas de 40 países,también ha trabajado con compañías de danza y teatro (Sol Pico Cia de Danza,La Fura Dels Baus o Sergi Faustino entre otras),o música para video o cine(Alejandro Gonzalez Iñarritu o el colectivo ET entre otros) Desde el 2007,forma parte de Reactable Systems siendo el encargado de hacer las demos por todo el mundo,de la misma manera que ha colaborado en el desarrollo de SamplR una herramienta revolucionaria para hacer música con el Ipad.

Reactable workshop for children, a way to discover the educational and entertaining electronic music, using the Reactable, an intuitive electronic instrument, plus fun, discover what a sampler, synthesizer or effects getting fun.

Carles Lopéz
Born in Barcelona, he has performed in all kinds of events, festivals i clubs in over 40 countries, has also worked with dance companies and theater (Sol Pico Cia de Danza, La Fura Dels Baus or Sergi Faustino among others), or music for video or film (Alejandro Gonzalez Inarritu or collective ET etc.) Since 2007, Reactable Systems is part of being in charge of doing demos worldwide, just as he has collaborated in the development of SamplR a revolutionary tool to make music with Ipad.


★ 30 Abril - 3 Maig/Mayo  30 April - 3 May


JOANA BRABO
+ DON SIMÓN
Y TELEFUNKEN


"Noise per noies"


durada / duración / duration / durée: 50 min

Poesia performance
Performance poetry

HORARIS
DIJOUS, DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

8 euros

HORARIOS
JUEVES, VIERNES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

8 euros

SCHEDULES
THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

8 euros

HORAIRES
JEUDI, VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

8 euros


Creació, textos i interpretació: Joana Brabo
Musica Origina: Dón Simón i Telefunken

en3palabras.com/public →

www.donsimonytelefunken.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Joana Brabo ens presenta un espectacle intimíssim de malabarismes poètics, meditacions actives, equilibris inestables, on petites paraules donen respostes a la vida amb molt sentit de l'humor. Contorsions percutives i cacofoníes, acrobàcies poètiques i sonores, trobades a la tercera frase... Don Simon i Telefunken l'acompanyaran amb els seus fantàstics accidents en forma de bugui buguis per a robots rovellats, mambos bomba, calipsos per a l'apocalipsi i rock’n’rols somnàmbuls.

Joana Brabo -LO BO SI BRABO TRES VEGADES BO- ha participat als principals encontres de poesia i art sonor (Festival Literatura Avançada Kosmópolis, Bcn; Festival Internacional de Poesía, Bcn; Fest Silencio de Lisboa; Yuxtaposiciones, Mad; Vibrato: Arte Sonoro y Experimental, Experimental Music Meeting LEM; el Fest Vociferio, Val; o el Fest Aural, Mex DF).

De formació grafista i il·lustradora, intrusa en totes les disciplines, busca deslligar la paraula del format llibre, convertint-la en un joc des de EN3PALABRAS. El seu pas com a rapsoda per L’hora del lector de C33 va donar molt a dir. El Març 2015 presenta els seus poemes en format gegant, a autobusos de Tarragona. Ha recitat a molts espais diferents i practica el turisme poètic en tots els seus formats. Tot el demés és el de menys.

Joana Brabo nos presenta un espectáculo intímísimo de malabarismos poéticos. meditaciones activas, equilibrios inestables en los que pequeñas palabras dan grandes respuestas a la vida, con mucho sentido del humor. Contorsiones percutivas y cacofonías, acrobacias poéticas y sonoras, encuentros en la tercera frase…. Ha recitado en muchos sitios y practica el turismo poético en todos sus formatos. Todo lo de más es lo de menos. Don Simon y Telefunken la acompañaran con sus fantásticos accidentes en forma de bugui buguis para robots oxidados, mambos bombas, calipsos para el apocalipsis i rocanroles sonámbulos.

Joana Brabo -LO BUENO SI BRABO TRES VECES BREVE- ha participado en los principales encuentros de poesía y arte sonoro (Festival Literatura Avanzada Kosmópolis, Bcn; Festival Internacional de Poesía, Bcn; Fest Silencio de, Lisboa; Yuxtaposiciones, Mad; Vibrato: Arte Sonoro y Experimental, Experimental Music Meeting LEM; el Fest Vociferio, Val; o el Fest Aural, Mex DF).

De formación grafista e ilustradora, intrusa en todas las disciplinas, busca desvincular la palabra del formato libro, convirtiéndola en juego desde EN3PALABRAS. Su paso como rapsoda por L'hora del Lector de C33 daría mucho que hablar. En Marzo de 2015 presenta sus poemas en formato gigante, en autobuses de Tarragona. Ha recitado en muchos sitios y practica el turismo poético en todos sus formatos. Todo lo de más es lo de menos.


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// MAIG /// MAYO /// MAY →

★ 4 Maig  4 Mayo 4 May ★


FLUXCLUBProjecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening & discussionHORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit
Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org

CALENDARI SESIONS:
18 Maig // 1 i 15 de Juny

[+] Info Cicle Flux Club →

 

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Sisena temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo amb una periodicitat quinzenal que pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival.
FLUX CLUB acull tot tipus de sessions amb projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts, temàtiques, dedicades a gèneres com la videodansa i la videopoesia, o col·lectives dedicades a autors emergents.
FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

Habitual Video Team és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius principals la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació: www.habitualvideoteam.org.
Una branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX: www.fluxfestival.org.
Una altra branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. A partir del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual de més de 1.000 gravacions en un arxiu videogràfic on line d'accés públic: www.summa-hvt.org.

Sexta temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo con una periodicidad quincenal que pretende reflejar la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo de autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival.
FLUX CLUB acoge todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrecen al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Pueden ser tanto sesiones monográficas de autores reconocidos, como temáticas colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza.
FLUX CLUBes un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

Habitual Video Team es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos principales la promoción de todo tipo de actividades relacionadas con las artes audiovisuales y concretamente con la videocreación: www.habitualvideoteam.org.
Una rama de sus actividades es la organización de festivales, ciclos y muestras de vídeo, como el festival de vídeo de autor FLUX: www.fluxfestival.org.
Otra rama fundamental de su trabajo es la documentación videográfica (grabación y edición) de eventos culturales generalmente de pequeño formato como conciertos, poesía, performances o espectáculos teatrales. A partir de 2012, pone en marcha el proyecto SUMMA, con el fin de convertir este patrimonio audiovisual de más de 1.000 grabaciones en un archivo videográfico on line de acceso público: www.summa-hvt.org.

The sixth season of FLUX CLUB is here: a fortnightly video club that reflects the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself.
FLUX CLUB includes all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographic by well-known directors to specific themes, from groups of up-and-coming authors to students; they may cover video poetry or video dance.
FLUX CLUB is a space for the dissemination of video creation in the city of Barcelona.

Habitual Video Team is a non-profit association whose main objectives are to promote activities related to visual arts and specifically video art: www.habitualvideoteam.org.
A fundamental area of their work is the organization of festivals, cycles and video shows, such as the FLUX Video Auteur Festival: www.fluxfestival.org.
Another branch of Habitual Video Team’s activities is video documentation (recording and editing) of mainly small format cultural events such as concerts, poetry, performances or theatre shows. It has a video archive of over 1.000 recordings. In 2012 they launched the SUMMA project with the aim of converting this audiovisual heritage into a non-profit online video archive: www.summa-hvt.org.


★ 6 I 7 Maig  6 y 7 Mayo 6 & 7 May ★


PERE FAURA


"DANZA REAL YA!"


durada / duración / duration / durée: 60 min

nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new body languages

HORARIS
DIMECRES i DIJOUS: 21:00

8 euros

HORARIOS
MIERCOLES y JUEVES: 21:00

8 euros

SCHEDULES
WEDNESDAY & THURSDAY: 21:00

8 euros

HORAIRES
MERCREDI et JEUDI: 21:00

8 euros


Direcció i interpretació: Pere Faura
Música: Arturo Castillo
Amb el suport de: La Poderosa, Antic Teatre, TNT Terrassa, Nunart, La Caldera Foto: Alba Pujol

www.perefaura.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Danza real ya és un projecte de i sobre la dansa. Mitjançant la utilització de 4 coreografies icòniques de la història de la dansa i de la història personal del creador, l'espectacle proposa reencarnar-les i treballar-les com a gest històric i simbòlic d'admiració i reconeixement, però també com un exercici d'auto-crítica humorística del món i els referents de la dansa. Un collage coreogràfic de diferents solos emblemàtics imprès en un únic cos que interpreta part de la memòria col•lectiva de la dansa amb la finalitat de projectar reflexions sobre paper, la necessitat o l'absurd de la dansa contemporània en el moment actual.

Després d'uns anys a Amsterdam estudiant i treballant com a coreògraf, Pere Faura torna a Barcelona el 2011 seduït per la riquesa artística que emergeix de la precarietat laboral. El seu treball com a coreògraf es caracteritza normalment per l'apropiació d'elements de cultura pop com l'striptease, la disco, els musicals o el porno, per ser descontextualitzats i re-mesclats novament en una coreografia multidisciplinar entre tots els elements que conformen l'engranatge teatral.

Danza real ya es un proyecto de y sobre la danza. Mediante la utilización de 4 coreografías icónicas de la historia de la danza y de la historia personal del creador, el espectáculo propone re-encarnarlas y re-bailarlas como gesto histórico y simbólico de admiración y reconocimiento, pero también como un ejercicio de auto-crítica humorística del mundo y los referentes de la danza. Un collage coreográfico de diferentes solos emblemáticos impreso en un único cuerpo que interpreta parte de la memoria colectiva de la danza con el fin de proyectar reflexiones sobre papel, la necesidad o el absurdo de la danza contemporánea en el momento actual.

Después de unos años en Ámsterdam estudiando y trabajando como coreógrafo, Pere Faura vuelve a Barcelona el 2011 seducido por la riqueza artística que emerge de la precariedad laboral. Su trabajo como coreógrafo se caracteriza normalmente por la apropiación de elementos de la cultura pop como el striptease, la disco, los musicales o el porno, para ser descontextualizados y re-mezclados nuevamente en una coreografía multidisciplinar entre todos los elementos que conforman el engranaje teatral.

Danza real ya (Real dance now) is a project on and about dance. Using 4 iconic choreographies from the history of dance and from the creator’s personal history, the show aims to re-embody them and re-dance them as a symbolic and historic gesture of admiration and recognition, but also as an exercise in humorous criticism of the world of dance and its referents. A choreographic collage made up of different flagship solos registered in a single body performing part of the collective memory of dance, with the aim of expressing thoughts on paper, want, or the absurdity of contemporary dance at the present moment.

After several years studying and working in Amsterdam as a choreographer, Pere Faura (Barcelona, 1980) returned to the city of his birth in 2011, seduced by the artistic wealth that he thought would result from social precariousness. His work is usually characterised by the appropriation of pop culture elements such as striptease, disco, musicals or porn, which he subsequently de-contextualises and remixes in a multidisciplinary choreography that brings together all theatrical elements.


★ 8-10 Maig  8-10 Mayo 8-10 May ★


TEATRO DE LA CATRINA


"La onironauta"


durada / duración / duration / durée: 80 min

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

HORARIS
DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

8 euros

HORARIOS
VIERNES y SABADO: 21:00
DOMINGO:20:00

8 euros

SCHEDULES
FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY:20:00

8 euros

HORAIRES
VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

8 euros
Text i direcció: Desirée Belmonte

Creació Col·lectiva
A escena: Desirée Belmonte, Isaac Torres y Maribel Bravo
A pantalla: MariaJosé Pérez
Entrevistats: Elsa Remache, Pedro Pablo Giménez, Marina Castro, Beatriz Sánchez y Margarita Pimienta
Edició audiovisual: Antonio Segurado y Cristina Correa
Composició sonora: Mei
Disseny d'il.luminació: Proyectos Poplíteos
Butaca de l’onironauta: Iván Soler
Vestuari i producció: Teatro de La Catrina
Foto promocional: Clara de Luna Photo

teatrodelacatrina.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

"El 8 de setembre de l’any 2012 vaig emprendre un viatge de deu mesos per Llatinoamèrica en busca de comunitats indígenes relacionades amb el món oníric. Aquest viatge tenia com a objectiu – a més de nodrir-me intel·lectualment, espiritualment i emocionalment- recopilar tot tipus de documentació audiovisual per a crear La Onironauta. La meva presència en escena com La Onironauta ofereix una relació sincera i estreta amb el públic, ja que comparteixo amb ell el que vaig aprendre sobre els somnis arran del meu treball d'investigació, així com un altre tipus de vivències de caràcter més personal i com aquestes vivències van anar repercutint al meu viatge i al meu camí emocional"
Desirée Belmonte

El Teatro de La Catrina és una companyia valenciana de teatre independent fundada l’any 2010 per Desirée Belmonte. Les seves creacions es caracteritzen per un alt contingut documental autobiogràfic que fusiona amb el ritual i la màgia tan presents a la cosmovisió del món indígena llatinoamericà. Diluint així, les fronteres que separen la ficció de la realitat.

Desirée Belmonte basa les seves obres en experiències viscudes durant els seus viatges per Llatinoamèrica, on troba la seva veritable inspiració creativa. Al llarg d’aquests viatges va recopilant tot tipus de documents visuals i sonors, que combina amb un treball d’escrits autobiogràfics dels que més tard es serveix per a la posada en escena de les seves obres.

"El 8 de septiembre del año 2012 emprendí un viaje de diez meses por Latinoamérica en busca de comunidades indígenas relacionadas con el mundo onírico. Este viaje tenía como objetivo -además de nutrirme intelectual, espiritual y emocionalmente- recopilar todo tipo de documentación audiovisual para crear “La Onironauta” . Mi presencia en escena como La Onironauta ofrece una relación sincera y estrecha con el público ya que comparto con ellos lo que aprendí sobre los sueños a raíz de mi trabajo de investigación, así como otro tipo de vivencias de carácter más personal y cómo esas vivencias fueron repercutiendo en mi viaje y en mi camino emocional."
Desirée Belmonte

El Teatro de La Catrina es una compañía valenciana de teatro independiente fundada en 2010 por Desirée Belmonte. Sus creaciones se caracterizan por un alto contenido documental autobiográfico que fusiona con el ritual y la magia tan presentes en la cosmovisión del mundo indígena latinoamericano. Diluyendo así las fronteras que separan la ficción de la realidad.

Desirée Belmonte basa sus obras en experiencias vividas durante sus viajes por Latinoamérica, donde encuentra su verdadera inspiración creativa. A lo largo de dichos viajes va recopilando todo tipo de documentos visuales y sonoros, que combina con un trabajo de escritos autobiográficos de los que más tarde se sirve para la puesta en escena de sus obras.

"On September 8, 2012, I embarked upon a ten-month journey through Latin America in search of indigenous communities with connections to the world of dreams. The aim of this trip - as well as providing intellectual, spiritual and emotional stimulation - was to gather all kinds of audio visual information for the creation of La Onironauta (The Dream Traveller). My presence on stage as the Dream Traveller offers an honest and close relationship to the audience, as I am sharing with them what I learned about dreams thanks to my research as well as other, more personal experiences, and how those experiences affected my physical and emotional journeys."
Desirée Belmonte

El Teatro de La Catrina is an independent theatre company from Valencia established in 2010 by Desirée Belmonte. Its creations contain a lot of autobiographical documentation that blends with the ritual and magic that exist in the worldview of the indigenous people of Latin America, dissipating the borders that separate fiction from reality.

Desirée Belmonte bases her work on her experiences during her journey through Latin America, where she finds her true creative inspiration. Along these journeys she collects all kinds of visual and audio documents that she combines with autobiographical writings in order to stage her work.


★ 10 Maig  10 Mayo 10 May


BRUC BROTHERS COMPANY


"Osset Meu & The sound Box"

durada / duración / duration / durée: 35 min

Teatre musical infantil multilingüe
Teatro musical infantil multilingüe
Multilingual Children's Musical Theater
Enfants Musical et multilingue Theater

HORARIS
DIUMENGE: 12:00
Gratuït (menors de any)
6 euros (adults)


HORARIOS
DOMINGO: 12:00
Gratuito (menores de año)
6 euros (adultos)


SCHEDULES
SUNDAY: 12:00
Free (under a year)
6 euros (adults)

HORAIRES
DIMANCHE: 12:00
Gratuit (moins de 1 anée)
6 euros (adultes)

Autor/compositor/actor: Christophe Sainsot Tintou
Actors: Silvia Dotti, Christophe Sainsot Tintou

www.brucbrothers.cat


"OSSET MEU & THE SOUNDBOX"
(OSITO MIO & THE SOUNDBOX / TEDDY OF MINE & THE SOUNDBOX / MON OURS & THE SOUNDBOX)


Català - English - Français - Italiano
durada / duración / duration / durée: 35 min
0-3 anys - 0-3 años - 0-3 years old - 0-3 ansJugant i cantant, els personatges d'aquest conte troben un osset. De seguida l'estimen i ell no els vol deixar. Però hi ha un temps per tot, desprès d'abraçades i manyagues, toca desenganxar-se per anar a explorar el món! I explorar el món vol dir descobrir molt sons i llenguatges! Utilitzant la electrònica, terres vibrants i molts instruments, aquest espectacle interactiu és una experiència sensitiva i auditiva única pels bebès i els seus pares.
Dos actors, músics i cantants interpreten aquest conte. Tots els sons i músiques estan tocats en directe pels actors, els nens i els seus pares!

Jugando y cantando, los personajes de este cuento encuentran a un osito. Enseguida lo quieren y él no los quiere dejar. Pero hay tiempo para todo y después de abrazos y mimos, ¡toca desengancharse para ir a explorar el mundo! ¡Y explorar el mundo significa descubrir muchos sonidos y lenguajes! Utilizando la electrónica, tarimas vibrantes y muchos instrumentos, este espectáculo interactivo es una experiencia única sensitiva para bebés y sus padres.
Dos actores, músicos y cantantes, interpretan este cuento. Todos los sonidos y músicas están tocados en directo por parte de los actores, ¡los niños y sus padres!

Playing and singing, the characters from this story meet a little bear. Straight away they love it and it doesn’t want to leave them. But there is time for everything and after many hugs and cuddles, it is time to move apart and go and explore the world! And exploring the world means discovering many sounds and languages!
Using electronica, vibrating surfaces and a plethora of instruments, this interactive show is a unique sensory experience for babies and their parents. Two actors, musicians and singers perform the story. All sounds and music are played live by the actors, the children and their parents!

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Bruc Brothers Company és una companyia teatral dedicada a fomentar l'aprenentatge de les llengües a través d'obres de teatre musical originals escrites en diferents idiomes. Utilitza el teatre per endinsar els nens en el món de les llengües i del coneixement.

Aquesta companyia formada per tres actors/músics o tres músics/actors es planteja en cada funció l´objectiu de fomentar la curiositat dels nens cap a altres llengües i cultures de forma amena i molt divertida.

Bruc Brothers Company es una compañía teatral dedicada a fomentar el aprendizaje de los idiomas mediante obras de teatro musical originales escritas en diferentes idiomas. Utiliza el teatro para adentrar a los niños en el mundo de los idiomas y el conocimiento.

Esta compañía forma por tres actores/músicos o músicos/actores se plantea en cada función el objetivo de fomentar la curiosidad de los niños hacia el conocimiento de otras lenguas y culturas de forma amena y divertida.

Bruc Brothers Company is a theatre company that encourages language learning with original musical plays written in several different languages, using drama to introduce children to new languages and learning.

The company is composed of three actor/musicians or musician/actors whose aim in every show is to make children interested in learning other languages and investigating other cultures in a fun and easy way.

★ 14-17 Maig  14-17 Mayo 14-17 May ★


SANDRA NAVARRO


"Tongue and groove"


WORK IN PROGRESS
durada / duración / duration / durée: 40 min

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

HORARIS
DIJOUS, DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

6 euros

HORARIOS
JUEVES, VIERNES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

6 euros

SCHEDULES
THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

6 euros

HORAIRES
JEUDI, VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

6 euros


Creació i intèrpret : Sandra Navarro

Acompanyament artístic: Gabriela Marsal, Leila Barenboim ( Mika Project) Assessorament Disseny de so: Yolanda Uriz

Fotografia: Víctor Basco

Col·laboració Espai Jove Boca Nord i el suport de la casa d’oficis de l’espectacle (projecte “Treball als barris”)

merakiproduccion.wix.com/sandranavarro →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Tongue and Groove és una peça en procés de (des) composició constant, ha passat per diferents estats, La idea parteix de la possibilitat de crear una peça amb el mínim pressupost possible , utilitzant material reciclat i on els temps de producció s'allarguin i no condicionin el procés.
La presentació que aneu a veure és fruit de la tercera fase, on investigo el tema de la identitat i la recerca d'atmosferes o sons i on col·laboro amb l'artista sonora Yolanda Uriz.

Sandra Navarro
Coreògrafa i actriu, treballa transversalment amb diferents disciplines artístiques, des de la video creació a la realització d'escenografies. Col·labora amb diferents artistes nacionals e internacionals, destacar a Marina Mascarell, Nuria Font qui produeix Rooom, Karin Du Croo i Violeta Marsans al costat d'elles és triada millor actriu en el 15X15 festival, Melbourne. Des de 2004 practica diferents tècniques meditatives i art marcial com el Qi gong, judo (cinturó negre) i reiki. El 2014 rep una beca per formar-se en Suzuki i Viewpoints amb la SITI Company en NY. Actualment desenvolupa e imparteix workshops on uneix dansa i meditació.

Tongue and Groove es una pieza en proceso de (des) composición constante, ha pasado por diferentes estados.La idea parte de la posibilidad de crear una pieza con el mínimo presupuesto posible, utilizando material reciclado y donde los tiempos de producción se alarguen y no condicionen el proceso.
La presentación que vais a ver es fruto de la tercera fase, donde investigo el tema de la identidad y la búsqueda de atmósferas o sonidos y donde colaboro con la artista sonora Yolanda Uriz.

Sandra Navarro
Coreógrafa y actriz, trabaja transversalmente con diferentes disciplinas artísticas, desde la video creación a la realización de escenografías. Colabora con diferentes artistas nacionales e internacionales entre otros destacar a Marina Mascarell, Nuria Font quien produce Rooom, Karin Du Croo y Violeta Marsans junto a ellas es elegida mejor actriz en el 15X15 festival, Melbourne. Desde 2004 practica diferentes técnicas meditativas y arte marcial como el Qi gong, judo (cinturón negro) y reiki .El 2014 recibe una beca para formarse en Suzuki y Viewpoints con la SITI Company en NY. Actualmente desarrolla e imparte workshops donde une danza y meditación.

Tongue and Groove Is a piece in process of constant (de)composition. The idea starts with the possibility to create a piece with the minimum possible budget , using recycled material and where the times of production do not condition the process. The presentation that you are going to see is the result of the third phase, where investigate the subject of the identity and the research of atmospheres or sounds and where collaborate with the sound artist Yolanda Uriz.

Sandra Navarro
Choreographer and actress, works across different artistic disciplines, from video creation to the realisation of scenographies. She collaborates with different national and international artists like Marina Mascarell, Núria Font who produces Rooom, Karin Du Croo and Violeta Marsans next to them is awarded best actress in 15X15 festival, Melbourne. Since 2004 practises different meditation techniques and martial art like Qi gong, judo (black belt) and reiki .In 2014 received a scholarship to be formed in Suzuki and Viewpoints with the SITI Company in NY. Currently develops and deliver workshops where joins dance and meditation.


★ 18 Maig  18 Mayo 18 May ★


FLUXCLUBProjecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening & discussionHORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit
Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

fluxfestival.org

CALENDARI SESIONS:
1 i 15 de Juny

[+] Info Cicle Flux Club →

 

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Sisena temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo amb una periodicitat quinzenal que pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival.
FLUX CLUB acull tot tipus de sessions amb projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts, temàtiques, dedicades a gèneres com la videodansa i la videopoesia, o col·lectives dedicades a autors emergents.
FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

Habitual Video Team és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius principals la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació: www.habitualvideoteam.org.
Una branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX: www.fluxfestival.org.
Una altra branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. A partir del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual de més de 1.000 gravacions en un arxiu videogràfic on line d'accés públic: www.summa-hvt.org.

Sexta temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo con una periodicidad quincenal que pretende reflejar la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo de autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival.
FLUX CLUB acoge todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrecen al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Pueden ser tanto sesiones monográficas de autores reconocidos, como temáticas colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza.
FLUX CLUBes un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

Habitual Video Team es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos principales la promoción de todo tipo de actividades relacionadas con las artes audiovisuales y concretamente con la videocreación: www.habitualvideoteam.org.
Una rama de sus actividades es la organización de festivales, ciclos y muestras de vídeo, como el festival de vídeo de autor FLUX: www.fluxfestival.org.
Otra rama fundamental de su trabajo es la documentación videográfica (grabación y edición) de eventos culturales generalmente de pequeño formato como conciertos, poesía, performances o espectáculos teatrales. A partir de 2012, pone en marcha el proyecto SUMMA, con el fin de convertir este patrimonio audiovisual de más de 1.000 grabaciones en un archivo videográfico on line de acceso público: www.summa-hvt.org.

The sixth season of FLUX CLUB is here: a fortnightly video club that reflects the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself.
FLUX CLUB includes all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographic by well-known directors to specific themes, from groups of up-and-coming authors to students; they may cover video poetry or video dance.
FLUX CLUB is a space for the dissemination of video creation in the city of Barcelona.

Habitual Video Team is a non-profit association whose main objectives are to promote activities related to visual arts and specifically video art: www.habitualvideoteam.org.
A fundamental area of their work is the organization of festivals, cycles and video shows, such as the FLUX Video Auteur Festival: www.fluxfestival.org.
Another branch of Habitual Video Team’s activities is video documentation (recording and editing) of mainly small format cultural events such as concerts, poetry, performances or theatre shows. It has a video archive of over 1.000 recordings. In 2012 they launched the SUMMA project with the aim of converting this audiovisual heritage into a non-profit online video archive: www.summa-hvt.org.


★ 20 Maig  20 Mayo 20 May ★


STOP DISTOPIA


"Artika"

durada / duración / duration / durée: 120 min

Festival solidàri a favor del projecte artístic comunitari de l’Antic Teatre amb veïns del Casc Antic de Barcelona

HORARIS
DIMECRES: 20:00

5 euros

HORARIOS
MIERCOLES: 20:00

5 euros

SCHEDULES
WEDNESDAY: 20:00

5 euros

HORAIRES
MERCREDI: 20:00

5 euros


Actuació musical: Songstore + convidats especials
Video projeccions: Apablo Nicasso

stopdistopia.bandcamp.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Concert acústic a càrrec de Songstore amb convidats especials i videoprojeccions a càrrec de la productora independent Apablo Nicasso.

STOP distopia és un projecte iniciat el 2014 amb la finalitat de promoure espectacles solidaris per aconseguir una societat millor.
La primera edició es va celebrar el 17 de maig de 2014 a la Nau Ivanow.

Concierto acústico de la banda Songstore i invitados especiales con video proyecciones de la productora independiente Apablo Nicasso.

STOP distopia es un proyecto iniciado en el 2014 que promueve espectáculos solidarios con el fin de conseguir una sociedad mejor.
La primera edición se celebró el 17 de mayo de 2014 en la Nau Ivanow.

Acoustic concert with Songstore and special guests Video Art by Apablo Nicasso.

The STOP distopia project began in 2014 to promote benefit shows with the aim of achieving a better society. The first edition took place on 17th May 2014 at Nau Ivanow.


★ 21 i 22 Maig  21 y 22 Mayo 21 & 22 May ★


ISAAC TORRES / PROYECTOS POPLÍTEOS


"El cerdo"

durada / duración / duration / durée: 50 min

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

HORARIS
DIJOUS i DIVENDRES: 21:00

8 euros

HORARIOS
JUEVES y VIERNES: 21:00

8 euros

SCHEDULES
THURSDAY & FRIDAY: 21:00

8 euros

HORAIRES
JEUDI et VENDREDI: 21:00

8 euros


Idea, text i en escena: Isaac Torres
Producció: Proyectos Poplíteos
Coproducció: La Exhibición cultura Sexplícita
Col·labora: Teatro de los Manantiales

proyectospopliteos.wix.com/proyectospopliteos →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Aconseguir l'anarquisme a través del sexe és una cosa que l'ésser humà intenta des de fa mil·lennis. L'aparició de les Institucions Religioses i el Poder va fer desaparèixer el gaudi, la carn, el pensament, la llibertat. En els moments actuals, en els que esta més que comprovat que cap estructura ni aposta política funciona, només ens queda tornar a l'anarquisme utilitzant el cos, el sexe, y aconseguir el plaer a través de l'esgotament més plaent. La Exhibición Cultura Sexplícita és un certamen d'arts pornogràfiques on s'intenta treure la pornografía del simple fet de plaer propi i utilitzar-la com a una eina més de discurs polític i artístic.

Isaac Torres
Ex-professor d'Educació Física, actor físic, performer i investigador artístic, ha treballat amb personlaitats del món de l'escena com Angélica Liddell, Ximo Flores, Fernando Renjifo, Pablo Gisbert o Chema Cardeña, entre d'altres. La seva passió per l'escena l'ha portat a formar-se amb artistes com Los Torreznos, Annie Sprinkle, Jorge Picó, Minako Seki, Felix Ruckert...Ha treballat com a tècnic en diferents espais com el Teatro de los Manantiales i Teatro Pradillo. La investigació de nous llenguatges artístics i escènics posen el risc en tots els seus projectes, essent la sexualitat, el gènere i la política els àmbits que més l'inquieten.

Alcanzar el anarquismo a través del sexo es algo que el Ser humano viene intentando desde hace milenios. La aparición de las Instituciones Religiosas y el Poder hizo desaparecer el goce, la carne, el pensamiento, la libertad. En momentos actuales donde está más que comprobado que ninguna estructura y apuesta política funciona, solo nos cabe volver al anarquismo utilizando el cuerpo, el sexo, y conseguir el placer a través del agotamiento más placentero. Convertirnos en cerdos anárquicos. La Exhibición Cultura Sexplícita es un certamen de artes pornográficas donde se intenta sacar a la pornografía del simple hecho del placer propio, y utilizarla como una herramienta más de discurso artístico y político.

Isaac Torres
Ex-profesor de Educación Física, actor físico, performer e investigador artístico, ha trabajado con personalidades del mundo de la escena como Angélica Liddell, Ximo Flores, Fernando Renjifo, Pablo Gisbert ó Chema Cardeña, entre otros. Su pasión por la escena le ha llevado a formarse con artistas como Los Torreznos, Annie Sprinkle, Jorge Picó, Minako Seki, Felix Ruckert... Ha trabajado como técnico en distintos espacios como el Teatro de los Manantiales y Teatro Pradillo. La investigación de nuevo lenguajes artísticos y escénicos ponen riesgo a todos sus proyectos, siendo la sexualidad, el género y la política los campos que más le inquietan.


★ 23 i 24 Maig  23 y 24 Mayo 23 & 24 May ★


JOÃO LIMA, ANNA RUBIROLA
& CECILIA COLACRAI


"Morder la lengua"

durada / duración / duration / durée: 45 min

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

HORARIS
DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

8 euros

HORARIOS
SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

8 euros

SCHEDULES
SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

8 euros

HORAIRES
SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

8 euros
Creació: Cecilia Colacrai, Anna Rubirola i João Lima
Interpretació: Anna Rubirola i Cecilia Colacrai
Direcció artística i dramatúrgia: João Lima
Col·laboració als texts: Pablo Colacrai
Disseny de so: Amdy Poole
Disseny d'il.luminació: Joana Serra
Assistència tècnica: Pablo (Mo) Ramírez
Fotos i vídeos: Tristan Pérez-Martín
Producció: DancerDanger
Residencies: La Visiva, La Caldera, Centre Civic La Barceloneta i L’Estruch

Amb el suport de Iberescena

Agraïments: Núria Bernaus, El Conde de Torrefiel, Guillem Mont De Palol, Oscar Abril Ascaso i Lorenzo Parra

www.joaolima.info →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

‘Cos, boca, mossegar, llengua, llenguatge, paraules, verbs, accions.’
Morder la Lengua té com a eix fonamental la tensió entre diferents plans del llenguatge. Obrir intervals entre significat i significant a través de relacions inusitades entre gestos i paraules. Interrogar les possibilitats d'expressió i comunicació i reflexionar sobre l'alteritat: Què es transmet d'un cos a un altre?

Anna Rubirola
Ha treballat com intèrpret en diverses companyies catalanes i estrangeres. Entre les seves creacions es troben Coristes (amb Maria Montseny, 2011) i Dia Zero (2012). Col·labora amb Cecilia Colacrai i Mireia de Querol a BIG Bouncers. Imparteix cursos de dansa contemporània a diverses institucions.
www.annarubirola.wordpress.com

Cecilia Colacrai
Ballarina, creadora independent i professora de dansa contemporània. Treballa amb diverses companyies. Entre les seves creacions es troben Gira (amb Jorge Albuerne, 2007), Azul como uma laranja (amb João Lima, 2009) i Sola?(2005).
www.ceciliacolacrai.com

João Lima
Performer, coreògraf i professor a diverses institucions. Entre les seves creacions estan Noturno (2003), Involuntariamente (amb Vitor Roriz i Sofia Dias,2007), O Outro do Outro (2010) i Ilusionistas (Premi Klauss Vianna 2011).
www.joaolima.info

‘Cuerpo, boca, morder, lengua, lenguaje, palabras, verbos, acciones.’
Morder la Lengua tiene como eje fundamental la tensión entre diferentes planos del lenguaje. Abrir intervalos entre significado y significante a través de relaciones inusitadas entre gestos y palabras. Interrogar las posibilidades de expresión y comunicación y reflexionar sobre la alteridad: ¿Qué se transmite de un cuerpo a otro?

Anna Rubirola
Ha trabajado como intérprete en diversas compañías catalanas y extranjeras. Entre sus creaciones están Coristes (con Maria Montseny, 2011) y Dia Zero (2012). Colabora con Cecília Colacrai y Mireia de Querol en BIG Bouncers. Imparte cursos de danza contemporánea en diversas instituciones.
www.annarubirola.wordpress.com

Cecilia Colacrai
Bailarina, creadora independiente y profesora de danza contemporánea. Trabaja con diversas compañías. Entre sus creaciones están Gira (con Jorge Albuerne, 2007), Azul como uma laranja (con João Lima, 2009) y Sola? (2005).
www.ceciliacolacrai.com

João Lima
Performer, coreógrafo y profesor en diversas instituciones. Entre sus creaciones están Noturno (2003), Involuntariamente (con Vitor Roriz y Sofia Dias, 2007), O Outro do Outro (2010), e Ilusionistas (Premio Klauss Vianna 2011).
www.joaolima.info

‘Body, mouth, bite, tongue, language, words, verbs, actions.’
Morder la Lengua (Biting the Tongue) has as its central concept the tension between different planes of language. It opens intervals between the meaning and the signifier through unexpected relations of gestures and words. Questioning the potential for expression and communication and considering otherness: What is transmitted from one body to another?

Anna Rubirola has performed with many Catalan and international companies. Her creations include Coristes (with Maria Montseny, 2011) and Dia Zero (2012). She works with Cecilia Colacrai and Mireia de Querol in BIG Bouncers. She teaches contemporary dance at various institutions.
www.annarubirola.wordpress.com

Cecilia Colacrai is a dancer, an independent creator and contemporary dance teacher. She works with a number of companies, and her works include Gira (with Jorge Albuerne, 2007), Azul como uma laranja (with Joao Lima, 2009) and Sola? (2005).
www.ceciliacolacrai.com

João Lima is a performer, choreographer and teacher at several institutions. He has created Noturno (2003), Involuntariamente (with Vitor Roriz and Sofia Dias, 2007), O Outro do Outro (2010) and Ilusionistas (Klauss Vianna Award, 2011) among others.
www.joaolima.info


★ 28-31 Maig  28-31 Mayo 28-31 May ★


CRIATURA DEL ARTE


"Criatura"


ESTRENA
durada / duración / duration / durée: 60 min

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouveau drame

HORARIS
DIJOUS, DIVENDRES i DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00

10 euros

HORARIOS
JUEVES, VIERNES y SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00

10 euros

SCHEDULES
THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00

10 euros

HORAIRES
JEUDI, VENDREDI et SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00

10 euros


Creació: Consuelo Trujillo, Andrés Waksman, Borja Maestre
Direcció: Andrés Waksman i Consuelo Trujillo
Interpretació: Consuelo Trujillo i Borja Maestre
Ajudant de direcció: Laura Barceló
Investigació vocal: Mónica Dorta
Investigació a la dansa: Víctor Orive
Il·luminació: Jesús Almendro
Vestuari: Eugenia Gusmerini
Col·laboració a la creació: Víctor Orive, Víctor Dupla i Mónica Dorta
Fotografia: Mireia Plans (fotos dossier) - Antonio Martínez
Vídeo i teaser: Ainara Pardal
Gestió i difusió: Coro Bonsón
Producció executiva: Roberto Trujillo, Susi Sanchez, Consuelo Trujillo

Produït per CriaturadelArte en coproducción amb Alas Movimiento, Barcelona

Amb el suport de Corral de Comedias de Alcalá de Henares i Centro del Actor, Madrid

criaturadelarte.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Criatura és poesia, un món poètic que ens evoca la vida, l’amor, la mort, el misteri... mitjançant els cossos i les paraules que es mouen en ordre i desordre en un espai buit.
L’espectacle furga en el ser humà infinit, i també al ser humà de peu, aquell que neix, creix, envelleix i mor. Tan simple i tan gran a la vegada quan un es deté a mirar-l'ho.
Dos actors-ballarins a un escenari desert: un home i una dona, l’home i la dona, la mare i el fill, els amants, el llop i la lleona, una vida que acaba, una altra que comença, tot es barreja sense cronologia, però cantant-li a la vida i al seu misteri, entregats a allò que no sabem amb poesía i devoció.

Consuelo Trujillo
Actriu i directora de teatre, mestra d’actors i investigadora dels processos artístics aplicats a la interpretació, l’educació i el desenvolupament humà. L’any 2009 va crear CriaturaldelArte, pel desenvolupament de projectes de creació i investigació d’un llenguatge artístic propi.

Borja Maestre
Format a Art Dramàtic a l’Estudi Corazza, ha participat en nombrosos projectes teatrals sota la direcció de J.J.Alonso Millan, Mónica i Luis Gª Ferreras, Paco Montes o Julián Fuentes Reta i de cinema amb N. Ramos Del Val, J. López Linares i A. Aguirre.

Andrés Waksman
Actor, ballarí, coreògraf i director de llarga trajectòria a América i Espanya. Des de 2003 dirigeix el seu propi espai a Barcelona, ALASArtes en movimiento.

Criatura es poesía, un mundo poético que nos evoca la vida, el amor, la muerte, el misterio… a través de los cuerpos y las palabras que se mueven en orden y desorden en un espacio vacío.
El espectáculo hurga en el ser humano infinito, y también en el ser humano de a pie, aquel que nace, crece, envejece y muere. Tan simple y tan grande a la vez cuando uno se detiene a mirarlo.
Dos actores-bailarines en un escenario desierto: un hombre y una mujer, el hombre y la mujer, la madre y el hijo, los amantes, el lobo y la leona, una vida que acaba, otra que comienza, todo se entremezcla sin cronología, pero cantándole a la vida y a su misterio, entregados a lo que no sabemos con poesía y devoción.

Consuelo Trujillo
Actriz y directora de teatro, maestra de actores e investigadora de los procesos artísticos aplicados a la interpretación, educación y desarrollo humano. En 2009 creó CriaturadelArte, para el desarrollo de proyectos de creación e investigación de un lenguaje artístico propio.

Borja Maestre
Formado en Arte Dramático en el Estudio Corazza, ha participado en numerosos proyectos teatrales bajo la dirección de J. J. Alonso Millan, Mónica y Luis Gª Ferreras, Paco Montes o Julián Fuentes Reta y de cine con N. Ramos del Val, J. L. Lopez Linares y A. Aguirre.

Andrés Waksman
Actor, bailarín, coreógrafo y director de larga trayectoria en América y España. Desde 2003 dirige su propio espacio en Barcelona, ALASArtes en movimiento.

Criatura is poetry; a poetic world recalling life, love, death and mystery... through bodies and words moving in order and disorder in an empty space.
The piece delves into the infinite human being but also into common people; who are born, grow up, age and die. Simple and extraordinary, once we stop to look at it.
Two actor-dancers on an empty stage: a man and a woman; the man and the woman; the mother and the son; the lovers; the wolf and the lioness; one life ends, another one begins... everything is jumbled with no sense of chronology but it sings to life and mystery, surrendering to that which we ignore with poetry and devotion.

Consuelo Trujillo
Actress, theatre director, acting coach and researcher of artistic process applied to performing, education and human development. In 2009, she founded CriaturadelArte, to focus on the development of creation and investigation projects with a unique artistic language.

Borja Maestre
Educated in Performing Arts at Estudio Corazza, he has participated in many theatre projects directed by J. J. Alonso Millan, Mónica & Luis Gª Ferreras, Paco Montes and Julián Fuentes Reta, and in cinema, with N. Ramos del Val, J. L. Lopez Linares & A. Aguirre.

Andrés Waksman
Actor, dancer, choreographer and director with a long career in America and Spain. Since 2003, he runs his own space in Barcelona: ALASArtes en movimiento.


 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Red TRANS IBÉRICA de Espacios Culturales Independientes
http://redtransiberica.wordpress.com/ →

TEH Trans Europe Halles European - Network of Independent Cultural Centres
http://www.teh.net/ →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formses d'expresió creativa.
www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with: